Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Právní pomoc > > Pro bono centrum

> Pro bono centrum

Programem pro bono centra usilujeme o rozvoj pro bono advokacie. V rámci pro bono aktivit poskytují advokáti bezplatně právní pomoc jednotlivcům a skupinám, pro které by jinak kvalifikovaná právní pomoc byla z finančních či jiných důvodů nedosažitelná.

 

Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb. Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci. Tím PBC usnadňuje navázání spolupráce mezi pro bono advokáty a klienty neziskových organizací. Zapojení NO do programu PBC je garancí, že advokátním kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichž je poskytnutí bezplatné služby odůvodněné.


Může se jednat například o právní práci pro oběti domácího násilí, o ochranu práv pacientů, ochranu spotřebitelů, práva dětí, pomoc uprchlíkům, poradenství pro oběti diskriminace, pracovněprávní spory, ochranu životního prostředí apod. V rámci pro bono pomáhají advokáti rovněž neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím, nadacím) s řešením jejich organizačních, pracovněprávních, daňových či jiných právních problémů.

 

Naše aktivity v této oblasti zahrnují propagaci tématu u laické i odborné veřejnosti (články, letáky, inzeráty), vzdělávací akce, udělování ceny Pro bono advokát roku a zprostředkování advokátních služeb pro neziskové organizace a jejich klienty.


Od července 2008 zprostředkovalo Pro bono centrum právní pomoc pro více než 300 žádostí podaných více než 100 neziskovými organizacemi. Do fungování pro bono centra se zapojilo přes 70 advokátních kanceláří.


Kdo může využít služeb pro bono centra?


Na pro bono centrum se mohou obracet výhradně neziskové organizace, které se zabývají veřejně prospěšnými aktivitami.

 

Žádosti se mohou týkat například:

 

  • právních potřeb samotné neziskové organizace (uzavření nebo revize smluv, změna stanov, zapsání do rejstříků, změna právní formy ad.)
  • právních problémů nemajetných klientů neziskových organizací ze všech právních oblastí (pracovní, rodinné, smluvní, exekuční, správní, závazkové, občanské, dědické právo ad.)
  • komparativních právních výzkumů a analýz
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů (včetně ÚS a ESLP)


Proč se zapojit do projektu pro bono centra?

 

  • Nemusíte si sami hledat případy či jinou právní práci vhodnou pro poskytnutí služeb pro bono.
  • Pro bono práci si vyberete podle své specializace, aktuálních kapacit nebo osobního zájmu. Konkrétní nabízený požadavek můžete odmítnout.
  • Případy prověřujeme – zda se jedná skutečně o právní problém, nejedná se o osobu snažící se zneužít bezplatnou právní pomoc apod.
  • Zapojení advokátní kanceláře do pro bono centra propagujeme.
  •  Budete v dobré společnosti. Spolupracují s námi velké mezinárodní právní firmy, středně velké i menší české advokátní kanceláře, a také individuální advokáti.

 

Více informací naleznete na www.probonocentrum.cz.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.