Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání"

Seminář "Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání"

Od: 12.11.2015
Do: 12.11.2015

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv


si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání

 

čtvrtek 12. listopadu 2015
14:00 – 17:30

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)
V Celnici 4, Praha 1

 

Témata:

• náboženství, víra, světonázor a antidiskriminační právo (česká právní úprava, doktrína, judikatura)
• postoj české veřejnosti k náboženským menšinám (sociologický pohled)
• náboženské symboly ve vzdělání – případové studie a doporučení ochránkyně
• náboženské symboly v zaměstnání – případové studie, společný výzkum LMC a VOP a doporučení ochránkyně

 

Lektoři:


Jiří Šamánek - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2009). Dne 1. prosince 2009 nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právník oddělení rovného zacházení. Od ledna 2012 je asistentem veřejného ochránce práv. Od 1. září 2013 je zástupcem vedoucího oddělení rovného zacházení, a jako garant se zabývá především právem na rovné zacházení v oblasti pracovního práva a v oblasti přístupu ke zboží a službám. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti se jako vedoucí autorského kolektivu podílí na komentáři k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer ČR, a.s. (ASPI).

 

Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). V srpnu 2013 nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na oddělení rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a také z důvodu víry a náboženského vyznání. Od května 2014 je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Působila rovněž jako odborná korektorka v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. (ASPI).

 

Marína Urbániková - absolvovala studium oborů sociální politika a sociální práce (2010) a mediální studia a žurnalistika (2011) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti na téže fakultě pokračuje v doktorském studiu sociologie. Působí jako lektorka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, kde vyučuje zejména kurzy zaměřené na metody a techniky výzkumu a statistickou analýzu dat. Od roku 2011 pracuje jako socioložka pro Kancelář veřejného ochránce práv. Věnuje se zde zejména výzkumům týkajícím se diskriminace (Projevy diskriminace v pracovní inzerci, Etnické složení žáků bývalých zvláštních škol, Dostupnost finančních služeb pro seniory ad.).

 

Seminář je určený pro advokáty a advokátní koncipienty.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz.

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.