Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pozvánka na seminář Rovné odměňování

29.9. 2017


Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na praktický seminář

 

Rovné odměňování – jak vyhrát případ u soudu?

 

středa 4. října 2017

14:00 – 17:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy

V Celnici 1031/4, Praha 1

 

Témata

 

·         údaje o klientovi/klientce, které je třeba zjistit před podáním antidiskriminační žaloby

·         určení osoby ve srovnatelném postavení (tzv. comparator) a sdílení důkazního břemene

·         nejčastější argumenty zaměstnavatelů/zaměstnavatelek – rizika a jak se na ně dopředu připravit

·         práce se statistickými daty a úvod do vícenásobné regresní analýzy

·         sankce za diskriminaci v odměňování

·         judikatura Soudního dvora EU (rovné odměňování mužů a žen)

·         judikatura českých soudů

·         případy nerovného odměňování řešené veřejným ochráncem práv (pohlaví, věk, zdravotní postižení, jiné postavení)

Lektorují

 

Petr Polák – od roku 2012 vede oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, je rovněž asistentem veřejného ochránce práv. Působil v pracovní skupině Equality Law (2012 – 2014) a Policy Formation (2015 – 2016) v rámci evropského sdružení Equinet – European Network of Equality Bodies, v roce 2015 byl zvolen do jeho předsednictva. Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi a dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací.

Hana Brablcová – absolvovala Právnickou fakultu (2016) Masarykovy univerzity. Od roku 2017 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička oddělení rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací z důvodu pohlaví.

Marína Urbániková - absolvovala studium oborů sociální politika a sociální práce (2010) a mediální studia a žurnalistika (2011) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Na téže fakultě dokončila doktorské studium sociologie (2016). Působí jako lektorka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, kde vyučuje zejména kurzy zaměřené na metody a techniky výzkumu a statistickou analýzu dat. Od roku 2011 pracuje jako socioložka pro Kancelář veřejného ochránce práv. Věnuje se zde zejména výzkumům týkajícím se diskriminace (Projevy diskriminace v pracovní inzerci, Etnické složení žáků bývalých zvláštních škol, Dostupnost finančních služeb pro seniory, Uzavírání registrovaného partnerství ad.). 

 

Registrace

 

·         Seminář je určený pro advokáty a advokátky, advokátní koncipienty a koncipientky a studenty a studentky právnických fakult

·         Účast na semináři je bezplatná

·         Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·         Kapacita semináře je omezená

·         Bližší informace: Mgr. Simona Domesová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.