Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Spolupráce Pro bono aliance s Kanceláří veřejného ochránce práv

10.1. 2017


Pro bono aliance letos navázala na spolupráci s ombudsmanem, kterou jsme započali již před pěti lety a 5. ledna uzavřela nové Memorandum o spolupráci mezi veřejným ochráncem práv a Pro bono aliancí ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům ochránce zejména ve věcech diskriminace.

 

V zájmu poskytování metodické pomoci obětem diskriminace jsme se dohodli na rozšíření sítě spolupracujících advokátních kanceláří a jednotlivých advokátů v oblasti poskytování pro bono právních služeb nemajetným klientům, kteří se stali obětí diskriminace, a kteří by jinak neměli možnost využívat právních služeb.

 

Spolupráce spočívá zejména na poskytování bezplatné právní pomoci stěžovatelům v podávání žalob a správních podání v jejich prospěch.

 

Pro bono aliance garantuje zprostředkování právního zastoupení pro 7 případů s diskriminačním prvkem a 3 případů bez diskriminačního prvku ročně.

 

Veřejný ochránce práv se zavazuje, že poskytne proškolení partnerských advokátních kanceláří Pro bono aliance svými pověřenými zaměstnanci.

 

Plné znění memoranda naleznete zde:

 

 

Memorandum o spolupráci mezi veřejným ochráncem práv a Pro bono aliancí ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům ochránce zejména ve věcech diskriminace

 


Strany memoranda:


Pro bono aliance
se sídlem Londýnská 218/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 266 40 783
zastoupená ředitelkou Mgr. Veronikou Ježkovou


a


veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

Preambule


Veřejný ochránce práv dle ustanovení § 21b zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace.
V zájmu poskytování metodické pomoci obětem diskriminace a tím i efektivního naplnění úkolu, který jmenované ustanovení zákona předvídá, rozhodly se smluvní strany uzavřít memorandum o vzájemné spolupráci v následujícím rozsahu.


Článek 1

Předmět memoranda


Předmětem memoranda je vytvoření rámce pro vzájemnou spolupráci mezi stranami ve věcech poskytování bezplatné právní pomoci spočívající zejm. v podávání žalob a správních podání ve prospěch stěžovatelů, kteří se na ochránce obrátí s námitkou diskriminace a ochránce shledá, že v jejich případě s největší pravděpodobností došlo k diskriminaci (dále jen „oběti diskriminace“).


Článek 2

Obsah spolupráce


Spolupráce na základě tohoto memoranda se může týkat pouze stěžovatelů či stěžovatelek:
a)    u kterých ochránce shledá, že se s největší pravděpodobností jedná o oběť diskriminace, a
b)    oběť diskriminace ochránci sdělí, že hodlá své nároky coby oběť diskriminace uplatnit u soudu popř. iniciovat řízení před správním orgánem resp. orgánem veřejné správy.
Veřejný ochránce práv informuje takové stěžovatele či stěžovatelky o možnosti bezplatné právní pomoci prostřednictvím Pro bono aliance. Konkrétní právní pomoc se poskytuje na základě smlouvy mezi partnerskou advokátní kanceláří či advokátem Pro bono aliance a stěžovatelem (klientem). Do tohoto vztahu veřejný ochránce práv nikterak nevstupuje.
Veřejný ochránce práv poskytuje zejména hmotně-právní hodnocení diskriminačního jednání, včetně analýzy vnitrostátní a mezinárodní judikatury, dosavadních stanovisek ochránce jako národního orgánu pro rovné zacházení.
V případě vedení soudního sporu advokátní kanceláří ve prospěch oběti diskriminace ochránce poskytuje pro potřeby přípravy soudního sporu součinnost v podobě konzultací s pověřeným právníkem/právničkou Kanceláře veřejného ochránce práv tak, aby naplnil svoji zákonnou povinnost poskytovat metodickou pomoc obětem diskriminace.


Článek 3

Rozsah a garance spolupráce


Pro bono aliance garantuje zprostředkování právního zastoupení pro 7 případů s diskriminačním prvkem ročně. Advokátní kanceláře budou zcela zdarma poskytovat své právní služby a nebudou po obětech diskriminace vyžadovat hrazení paušální částky na hotové výdaje (podle advokátního tarifu 300 Kč za jeden úkon právní služby).
Pro úspěšné fungování projektu vytvoří Pro bono aliance síť nejméně 5 advokátních kanceláří, které budou ochotny a schopny věnovat se případům diskriminace. Při výběru těchto advokátních kanceláří bude Pro bono aliance zjišťovat zkušenosti s vedením soudních sporů v neobchodních věcech, míru motivace zapojených právníků a ochotu k týmové spolupráci s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Tato síť může být postupně rozšiřována o další advokátní kanceláře.


Článek 4

Spolupráce ve věcech bez diskriminačního prvku


Na základě dohody ad hoc mezi stranami memoranda lze obdobný postup aplikovat i na případy ochránce, v nichž není přítomen diskriminační prvek a to v maximálním rozsahu 3 případů ročně.


Článek 5

Vzdělávání


Veřejný ochránce práv se zavazuje, že poskytne proškolení partnerských advokátních kanceláří Pro bono aliance pověřenými zaměstnanci – právničkami a právníky Kanceláře veřejného ochránce práv ve věcech diskriminace. Proškolení lze poskytnout i opakovaně, na žádost Pro bono aliance.


Článek 6

Informování o spolupráci


Obě strany se zavazují, že o spolupráci budou informovat veřejnost v rozsahu a způsobem, který bude předem vzájemně odsouhlasen. Obě strany jsou zejména oprávněny zveřejňovat na svých internetových stránkách obecné informace o počtu a druhu řešených případů. O konkrétních případech budou informovat pouze v anonymizované podobě.


Článek 7

Toto memorandum nahrazuje memorandum uzavřené dne 18. května 2012 mezi veřejným ochráncem práv JUDr. Pavlem Varvařovským a ředitelem Pro bono aliance Mgr. Vítězslavem Dohnalem.