Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se sdružení jako celku. Schvaluje např. strategický plán, rozpočet, zprávu o činnosti, přijímá nové členy apod. Pro bono aliance má v současné době 22 členů.
 

správní rada – podílí se spolu s ředitelem na řízení sdružení v době mezi konáním členské schůze. Členy správní rady jsou v současné době Pavel Černý (Frank Bold/AK Šikola a partneři), Vítězslav Dohnal (AK Dohnal & Bernard), Hana Gawlasová (AK Kinstellar), Štěpán Holub (AK Holubová), Maxim Tomoszek (Právnická fakulta UP Olomouc) a Ladislav Vyhnánek (Právnická fakulta MU Brno).
 

ředitel - je výkonným a statutárním orgánem sdružení. Ředitelkou je Veronika Ježková (v.jezkova@probonoaliance.cz).
 

revizor - revizor je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členského shromáždění a dohlíží na hospodaření sdružení. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. Revizorem byl zvolen Ing. Jan Filipi, finanční ředitel OMD Czech, a.s.
 

tajemník - k zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k zajištění vedení účetnictví a plnění daňových povinností může členské shromáždění zvolit tajemníka sdružení. Tajemnicí sdružení je Iva Adámková (finance@probonoaliance.cz)

 

členové - Pavel Černý, David Zahumenský, Maxim Tomoszek, Ladislav Vyhnánek, Pavel Franc, Pavel Doucha, Martin Fadrný, Luděk Šikola, Jiří Nezhyba, Jana Kravčíková, Michaela Hazdrová, Veronika Kristková, Helena Svatošová, Radka Korbelová Dohnalová, Dominika Kovaříková, Jiří Kubala, Vítězslav Dohnal, Jan Kober, Petr Veselý, Alena Hlavničková, Kateřina Červená, Eva Jonáková

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.