Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty > Vím, jak z toho ven

Vím, jak z toho ven

Vím jak z toho ven je náš nový projekt zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází.

 

Cílem projektu je přispět k tomu, aby k umísťování dětí do ústavní péče bylo přistupováno opravdu pouze v krajních případech a na nezbytně nutnou dobu a aby byla skutečně zaručena všechna procesní práva dětí v řízeních, v nichž se rozhoduje o důvodnosti trvání ústavní péče. Současně, aby ze strany ředitele ústavu a ostatních zaměstnanců, bylo důsledně respektováno právo dětí na kontakt se svou rodinou a s vnějším světem, ať již prostřednictvím návštěv, dovolenek, přechodných pobytů, telefonu, internetu apod.

 

Dětem v ústavní péči a pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí budou v rámci projektu poskytnuty právní rady. Součástí projektu jsou i právní manuály a vzdělávací akce, kromě jiného pro advokáty a studenty právnických fakult.

 

Projekt realizujeme v partnerství s  Ligou lidských práv

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.